Meniu principal

Video Bilant 2019

Video Bilant DPL2019

Video Bilant 2019

Concurs

Documente de interes public

Informare Publica

Managementul calitatii

------------------------

Ultimele raportari

Auto Abandonate

autoab

 

AUTO ABANDONATE

Achizitii publice

Achizitii Publice DPLTM

ACHIZITII PUBLICE

-------------------

RAPORTARI

-------------------

Centralizator Achizitii Publice - cf. HG 583/10.08.2016

PAAP 2018

Strategia Nationala Anticoruptie

Raportari Buget

F.N.A.P.L.R

Federatia Nationala a Politistilor Locali din Romania


 

http://www.fnpl.ro/

 

Protectia Datelor

În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  A.N.S.P.D.C.P.

 

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

E-Guvernare

eguv

punct de acces la serviciile si informatiile

institutiilor administratiei centrale si locale

FAQ

Main »» Generalitati

Cuprins


Care sunt atributiile Politiei Locale?
Conform Legii nr.155/2010

CAPITOLUL III
Atribuţiile Poliţiei Locale

Art.6. - În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al
pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii:
a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile
stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile
legii;
b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de
învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto
aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în
parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice
aflate în proprietatea şi/sau în administrarea
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor
instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de
ordine şi siguranţă publică;
c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de
lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a
persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate
de astfel de evenimente;
d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi
de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor
legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea
acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea
soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit
competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de
deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind
programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind
protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru
gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi
acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul
acestora la adăpost;
f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al
primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice
de interes local la efectuarea unor controale sau acţiuni specifice;
g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la
asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor,
marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare,
acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor culturalartistice,
sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum
şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi
care implică aglomerări de persoane;
h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor
servicii/ instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul
local/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea
normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau
acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale
şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de
organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care
arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru
persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi
celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă
publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării
ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei
militare, a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu
ocazia executărilor silite;
n) acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale,
sprijin imediat stucturilor competente cu atribuţii în
domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

Art. 7. - În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, Poliţia
Locală are următoarele atribuţii:
a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza
teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale
regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv
pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în
domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi
sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor,
starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în
zonele unde se aplică marcaje rutiere;
c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului
pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt:
ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială,
grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale
Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate
de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni,
acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări
cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz,
precum şi alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi
implică aglomerări de persoane;
e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în
asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale
şi a celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei
Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei
traficului;
g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza
locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru
conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi,
dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate
sanitară;
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea
normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea
autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune
măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea
normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe
anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de
oprire a conducătorilor acestor vehicule;
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea
normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede
şi vehicule cu tracţiune animală;
k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru
nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona
pietonală, în zona rezidenţială, parcuri şi zone de agrement,
precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate
prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând
domeniului public sau privat al statului ori al
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei
Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului
autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau
autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Art. 8. - În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului
stradal, Poliţia Locală are următoarele atribuţii:
a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de
construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare,
după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care
nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii a părţii
carosabile şi pietonale;
c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul
publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă,
inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de
desfăşurare a activităţii economice;
d) participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare
a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau
privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii
aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale
sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea
protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care
participă la aceste operaţiuni specifice;
e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege,
contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării
lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de
constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului
compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de
amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui
consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale sau
al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă
s-a săvârşit contravenţia, ori persoanei împuternicite de aceştia.

Art. 9. - În domeniul protecţiei mediului, Poliţia Locală are
următoarele atribuţii:
a) controlează respectarea prevederilor legale privind
condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere
şi industriale;
b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente
cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de
poluare, inclusiv fonică;
c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de
grave şi a epizootiilor;
d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau
privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii
aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori
a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică
procedurile legale pentru ridicarea acestora;
e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor
sau cuvetelor acestora;
f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a
zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe
căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de
către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de
servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale
autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor
privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a
surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea
normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la
lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice
locale.

Art. 10. - În domeniul activităţii comerciale, Poliţia Locală are
următoarele atribuţii:
a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind
desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale,
respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile
administraţiei publice locale;
b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a
produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi
juridice autorizate şi producători particulari în pieţele
agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea
prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii
comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de
provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru
cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte
administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi
locale;
d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea
obiectelor cu caracter religios;
e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea
materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a
produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de
aprovizionare şi funcţionare a operatorilor economici;
g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul
public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza
sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor
servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de
ridicare a acestora;
h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi
prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa
autorităţilor administraţiei publice locale;
i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar,
de mediu şi de protecţia consumatorilor în exercitarea atribuţiilor
de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor
economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor
comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente
în cazul în care identifică nereguli;
k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite
în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri
publice cu încălcarea normelor legale;
l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea
normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la
lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice
locale.

Art. 11. - În domeniul evidenţei persoanelor, Poliţia Locală
are următoarele atribuţii:
a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea
vârstei de 18 ani;
b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea
verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal,
dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei
atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestor date;
c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea
normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au
persoanele prevăzute de art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a
persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de
identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au
acte de identitate.

Art. 12. - În cazul infracţiunilor flagrante, personalul Poliţiei
Locale imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea
locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat
organele competente şi predă făptuitorul, pe bază de proces-verbal,
în vederea continuării cercetărilor.

Art. 13. - În cazul executării în comun cu unităţile/structurile
Poliţiei Române sau cu cele ale Jandarmeriei Române, a unor
misiuni în domeniul menţinerii sau asigurării ordinii publice, ori
pentru dirijarea circulaţiei rutiere, efectivele Poliţiei Locale
acţionează sub coordonarea directă a Poliţiei Române sau
Jandarmeriei Române, după caz.
Care este modul de contestare a deciziei autorităţii ?
Modul de contestare a deciziei autorităţii în cazul în care persoana se consideră vătămată

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei si de aplicare a sancţiunii se poate face plângere in termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
Partea vătămata poate face plângere numai in ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai in ceea ce priveşte măsura confiscării.
Plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească si să înmâneze depunătorului o dovadă in acest sens.
Plângerea împreuna cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşita contravenţia.
Plângerea suspendă executarea
Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi in procesul-verbal sau in plângere, precum si a oricăror alte persoane în măsura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei.
Instanţa competenta sa soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă in termen, ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare in vederea verificării legalităţii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării.
Hotărârea judecătoreasca prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susţinute si oral in fata instanţei. Recursul suspenda executarea hotărârii.
Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei, recursul formulat împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat plângerea, precum si orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciara de timbru.
Împotriva procesului – verbal de constatare a contravenţiei, pot face plângere:
a) contravenientul, cu privire la orice măsură dispusă în procesul – verbal;
b) partea vătămată, numai în cea ce priveşte stabilirea despăgubirii pe bază de tarif; în situaţia când actul normativ nu prevede tarif de evaluarea pagubei, partea vătămată se poate adresa instanţei de judecată;
c) persoana căreia îi aparţin lucrurile confiscate, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării.
Plângerea împotriva procesului – verbal de constatare a contravenţiei trebuie să cuprindă:
a) numele, prenumele, domiciliul şi calitatea celui ce o depune (contravenient, parte vătămată, persoană căreia îi aparţin lucrurile confiscate, alta decât contravenientul);
b) modificarea plângerii în fapt şi în drept. Depunătorul plângerii va trebui să precizeze nemulţumirile sale şi să le întemeieze pe prevederi legale. Astfel, el va putea arăta că relatările din procesul verbal cu privire la fapta descrisă sau împrejurările în care a fost săvârşită, nu sunt real înscrise; că sancţiunea aplicată este prea aspră în raport cu împrejurările săvârşirii faptei ori cu situaţia personală a contravenientului, sau nu este cuprinsă în limitele legale; că despăgubirea a fost stabilită fără respectarea cuantumurilor prevăzute în tariful din actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei etc;
c) arătarea dovezilor de care înţelege să se servească. În situaţia când se solicită proba cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi domiciliul acestora, se vor depune în original sau eventual în copii certificatele de depunător;
d) semnătura
Atunci când plângerea nu cuprinde numele, prenumele şi semnătura precum şi obiectul acesteia, va fi socotită nulă. Lipsa semnăturii va putea fi acoperită în timpul soluţionării plângerii.
Plângerea împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate depune în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia.

Termenul de 15 zile începe să curgă de la data când a fost îndeplinită procedura de predare sau afişare a procesului verbal, după cum urmează:
a) de la data încheierii procesului – verbal, atunci când contravenientul ori celelalte persoane interesate au fost de faţă la întocmire, au primit copia şi au semnat de primire în procesul – verbal;
b) de la data întocmirii procesului – verbal de îndeplinirea procedurii, atunci când procesul – verbal de constatare a contravenţiei a fost predat ori afişat la domiciliul celui în cauză.
În situaţia în care acelaşi proces – verbal este atacat de mai multe persoane, termenul va începe să curgă pentru fiecare din acestea, separat, de la data când le-a fost comunicat legal procesul – verbal de constatare a contravenţiei.
Indiferent de calitatea depunătorului (persoană fizică sau juridică) plângerea împotriva procesului – verbal de constatare a contravenţiei se poate depune numai la organul din care face parte agentul constatator. La plângere trebuie ataşată copia procesului – verbal primită de cel în cauză.
Plângerea se poate depune direct prin expediere recomandată prin poştă.
Depunerea plângerii împotriva procesului – verbal de constatare a contravenţiei, produce următoarele consecinţe juridice:
a) plângerea depusă de contravenient, suspendă executarea tuturor măsurilor dispuse în procesul – verbal (executarea amenzii, plata despăgubirii, confiscarea lucrurilor);
b) plângerea depusă de partea vătămată suspendă numai executarea despăgubirii stabilită pe bază de tarif;
c) plângerea depusă de persoana căreia îi aparţin lucrurile confiscate, alta decât contravenientul, suspendă numai executarea confiscării.
Executarea măsurilor dispuse în procesul – verbal este suspendată în perioada de timp între data depunerii plângerii şi data soluţionării acesteia de către organul competent. În perioada suspendării, măsurile hotărâte nu pot fi executate şi în consecinţă contravenientul nu poate fi obligat la plata amenzii şi a despăgubirii, iar lucrurile confiscate nu vor fi valorificate, cu excepţia celor perisabile.

Cu ocazia primirii plângerii se va proceda după cum urmează:

a) se verifică dacă:
- plângerea este corect îndrumată la organul corespunzător (dacă agentul care a efectuat constatarea face parte din acel organ);
- la plângere este ataşată copia procesului – verbal de constatare a contravenţiei;
- din conţinutul plângerii rezultă datele obligatorii pe care trebuie să le cuprindă aceasta (cele care au fost arătate mai sus).

În cazul în care nu sunt îndeplinite aceste condiţiuni, se dau celui în cauză îndrumările corespunzătoare, iar în situaţia când plângerea a fost primită prin poştă, se restituie cu arătarea motivului; în aceste situaţii plângerile vor fi înregistrate în registrul general de corespondenţă;
b) se înregistrează plângerea şi se comunică depunătorului prezent numărul de înregistrare.

Înregistrarea plângerilor va fi făcută astfel:

- se face menţiunea depunerii plângerii în registrul pentru evidenţa proceselor – verbale de constatare a contravenţiei. Dacă la organul respectiv nu sunt persoane delegate cu soluţionarea plângerilor, acestea se expediază de îndată la organul competent. În acest scop se completează adresa corespunzătoare;
- se înregistrează plângerea în registrul pentru evidenţa plângerilor împotriva proceselor – verbale (atât cele primite de la organe cât şi cele depuse sau primite la organul respectiv).
Persoana care a depus plângerea poate să renunţe oricând la susţinerea ei. Renunţarea se poate face verbal făcându-se menţiunea în scris, sau prin depunerea unei cereri separate.
În cazul renunţării la susţinerea plângerii, dezbaterile nu vor fi continuate, iar în încheiere se va face menţiune despre acest lucru.
**************

 

------

 

Cum ne contactati...

date contact

Str. Avram Imbroane nr. 54,

300129Timişoara;  

 Tel./Fax: +40-256-246112

E-mail: contact@politialoctm.ro

 


Vizualizare hartă mărită

 

 Telefoane contact:

0256-246.112

0256-968

 

Incasare amenzi

Amenzile contraventionale datorate la bugetele locale se platesc in contul unic "Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire"
Pentru municipiul Timisoara a fost deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Timisoara contul unic:

RO50TREZ62121A470400XXXX;
Beneficiar- Municipiul Timisoara;
CUI - 14756536.

Cautare

Cu ei ne mandrim

New Page 1

CAMPIONII NOSTRI

--------------------------

Turneul International de Tragere ”Top Gun”

 organizat de IPA Secția Română Regiunea 1 Timiș.

TOP GUN - Ed.VIII - 10.06.2017

TOP GUN - Ed. VII - 28.05.2016

TOP GUN - Ed.VI - 06.06.2015

TOP GUN - Ed.V - 07.06.2014

TOP GUN - Ed.IV - 04.06.2013

TOP GUN - Ed.III - 02.06.2012

TOP GUN - Ed.II - 04.06.2011

TOP GUN - Ed.I - 26.06.2010

 

Competițiile sportive naționale ale polițiștilor locali 

organizate de F.N.P.L. din România

Turneu 2017

Turneu 2016

Turneu 2015

Turneu 2014

Turneu 2013

Turneu 2012

-------------------------------

 

Vasile Paraschiv

detinatorul centurii 3 DAN

Karate/Shotokan

 

politist local

PASCULESCU CLAUDIU

Campion National - lupte libere

 

Poliţist local Nicoară Florin,

locul I la proba de Tir Sportiv,

în cadrul Raliului Criminaliştilor

ediţia a XV-a 25.05-27.05.2012,

Timişoara – Băile Felix