Titlul Articolului:   Dispecerat si Interventie Rapida
Prima postare:   Sun 19 Aug 2007
Descriere:  

Prin Dispecerat conducerea Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara transpune în practică, conduce, supraveghează şi controlează întreaga activitate a personalului instituţiei. Asigură continuitatea conducerii în timpul şi în afara orelor de program pe baza dispoziţiilor conducerii

Text Articol:

  


Serviciul Dispecerat şi Intervenţii Rapide


 


          Prin Dispecerat conducerea Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara transpune în practică, conduce, supraveghează şi controlează întreaga activitate a personalului instituţiei. Asigură continuitatea conducerii în timpul şi în afara orelor de program pe baza dispoziţiilor conducerii.


          Serviciul Dispecerat şi Intervenţii Rapide are ca principale atribuţii:


o      cunoaşte permanent capacitatea combativă a Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara şi raportează imediat Directorului executiv (înlocuitorul legal) toate ordinele şi misiunile primite;


o      cunoaşte permanent misiunile care au fost executate sau sunt în curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni, iar în afara orelor de program, dispune primele măsuri privind organizarea şi executarea misiunilor încredinţate unităţii, prezentându-le imediat Directorului Executiv (înlocuitorului legal);


o      menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează;


o      transmite şi urmăreşte executarea ordinelor şi dispoziţiilor Directorului Executiv şi ale adjuncţilor acestuia, primeşte rapoartele operative de la serviciile operative şi urmăreşte soluţionarea lor;


o      raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;


o      asigură menţinerea legăturii neîntrerupte cu serviciile instituţiei, precum şi cu forţele cu care cooperează în zona de responsabilitate;


o      cunoaşte şi actualizează zilnic situaţia cu răspândirea personalului, organizând şi planificând activitatea dispecerilor pe ture, pentru desfăşurarea optimă a activităţii;


o      cunoaşte temeinic prevederile Planului de alarmare şi verifică funcţionalitatea sistemului tehnic de alarmare;


o      verifică zilnic la terminarea programului, încuierea şi sigilarea încăperilor în care este depozitată muniţia şi armamentul, ţine evidenţa cheilor de la birouri şi a cutiilor cu chei;


o      veghează permanent ca în incinta unităţii să se menţină ordinea şi curăţenia şi să limiteze accesul persoanelor străine;


o      întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Directorului Executiv al Poliţiei Comunitare (sau înlocuitorului legal);


o      coordonează activitatea echipelor de intervenţie rapidă de la sediul direcţiei şi a celor 4 secţii de poliţie la evenimentele sesizate de agenţii de poliţie aflaţi în teren.


 


          Dispeceratul are următoarele obligaţii:


 


o      să permită accesul persoanelor autorizate să-şi desfăşoare activitatea în dispecerat;


o      să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi informatice;


o      să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a camerelor video ce deservesc zonele cu nivel ridicat de risc;


o      să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemului de detecţie a incendiilor;


o      să verifice la intrarea în serviciu, legăturile cu celealte dispecerate şi calitatea acestora;


o      să aibă cunoştinţe de operare calculator de nivel mediu;


o      să solicite intervenţia echipei tehnice pentru remedierea unor defecte constatate ăn funcţionarea echipamentelor de securitate, comunicaţii şi informatică;


o      să primească, să verifice şi să transmită operativ directorului exrecutiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara datele şi informaţiile care au legătură cu producerea unor evenimente sau încălcări ale procedurilor prin raport scris;


o      să asigure comunicarea operativă cu celelalte compartimente ale Poliţiei Comunitare;


o      să urmărească plecarea la timp în misiuni, realizarea dispozitivelor şi primirea rapoartelor;


o      să monitorizeze solicitările de autovehicule;


o      să comunice operativ factorilor de decizie disfuncţiunile constatate prin monitorizare;


o      să verifice punerea în aplicare şi respectarea procedurilor, normelor şi dispoziţiilor care reglementează activităţile specifice;
o      Să ia în primire serviciul cu toate sistemele în stare de funcţionare, informându-se asupra evenimentelor petrecute în obiectiv;o      Să ţină legătura – radio sau telefonic – cu grupul de intervenţie;


o      Să consemneze în registrele adecvate evenimentele petrecute în timpul serviciului său;


o      Să aducă imediat la cunoştinţă orice incident semnificativ petrecut în zonele supravegheate, care este de natură a pune în pericol activitatea de bază a obiectivului sau zonele supravegheate;


o      Să folosească tehnica de supraveghere, alarmare şi dispozitivele de stins incendiul din dispecerat conform normelor;


o      Să se preocupe de perfecţionarea continuă a pregătirii personale participând la şedinţele de pregătire organizate şi studiind cu răspundere materialele bibliografice necesare;


o      Să anunţe dispecerul şef dacă în timpul serviciului intervine indisponibilitatea fizică de a continua serviciul şi să execute măsurile dispuse;


o      Să îndeplinească orice alte sarcini profesionale dispuse de conducerea instituţiei.


 


            Autoritate (competenţe)


-         reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;


-         se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;


-         conduce pregătirea profesională specifică şi asigură pregătirea pe locul de serviciu a personalului dispeceratului şi a personalului de intervenţie rapidă;


-         asigură participarea personalului dispeceratului la activităţile de pregătire juridică generală, tehnică specifică, psihologică şi fizică;


-         studiază şi propune directorului executiv adjunct forme noi de perfecţionare a lucrului în dispecerat şi de eficientizare a activităţii acestuia;


-         întocmeşte sinteza lunară a activităţii dispeceratului;


-         întocmeşte prezenţa pontajul lunar al dispecerilor;


-         propune documente tipizate şi proceduri de regulament intern pentru activitatea compatimentului sau instituţiei în general;


-         semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea compartimentului sau instituţiei în general;


-         semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Articolul original a fost publicat la:
Site: POLITIA LOCALA TIMISOARA
URL: http://www.polcomtim.ro/modules/articles/article.php?id=9