Titlul Articolului:   Biroul Organizare Instruire si Evidenta Operativa
Prima postare:   Sun 19 Aug 2007
Descriere:  

Reprezintă compartimentul care rezolvă problemele referitoare la planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul misiunilor executate, a organizării şi executării situaţiilor statistice lunare, trimestriale şi anuale

Text Articol:


 BIROUL ORGANIZARE INSTRUIRE ŞI EVIDENŢĂ OPERATIVĂ


 


          Reprezintă compartimentul care rezolvă problemele referitoare la planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul misiunilor executate, a organizării şi executării situaţiilor statistice lunare, trimestriale şi anuale.


 


o      elaborează împreună cu celelalte compartimente concepţia executării misiunilor, planurilor de acţiune şi celelalte documente necesare executării misiunilor specifice;


o      elaborează şi propune concepţia privind folosirea forţelor şi mijloacelor la dispoziţie, elaborează documente operative privind intervenţia cu efective şi tehnică la obiectivele şi zonele stabilite;


o      întocmeşte documentele operative necesare ridicării capacităţii operative a instituţiei;


o      urmăreşte respectarea de către întreg personalul a prevederilor legilor ţării;


o      ţine evidenţa misiunilor, efectivelor şi rezultatelor obţinute de către efectivele instituţiei;


o      întocmeşte rapoarte şi situaţii statistice cu termen;


o      asigură redactarea şi transmiterea la serviciile instituţiei a deciziilor, ordinelor şi dispoziţiilor conducerii instituţiei , urmărind executarea la timp a acestora;


o      elaborează documentele de organizare a cooperării instituţiei cu structuri MAI;


o      adoptă măsurile de ordine publică necesare desfăşurării activităţilor organizate în raza municipiului Timişoara (mitinguri, marşuri, activităţi sportive-culturale etc.) conform aprobărilor date de Comisia de ordine publică din cadrul Primăriei;


o      întocmeşte şi actualizează planurile de alarmare, cooperare, intervenţie şi întrebuinţare a personalului;


o      întocmeşte documentele necesare pentru executarea exerciţiilor parţiale de alarmare cu personalul unităţii în vederea ieşirii la alarmă în cel mai scurt timp, ţine evidenţa exerciţiilor desfăşurate, a rezultatelor obţinute şi executarea la timp a sarcinilor stabilite de către conducerea instituţiei;


o      elaborează documentele necesare conducerii misiunilor, execută activităţi de recunoaştere şi cooperare cu celelalte structuri similare ale organelor abilitate de lege să desfăşoare activităţi în domeniul ordinii publice;


o      elaborează documentele pentru organizarea şi desfăşurarea controalelor în serviciile subordonate operativ, participă la executarea lor, întocmeşte raportul cu principalele concluzii rezultate în urma executării controalelor;


o      organizează şi desfăşoară activităţile de pregătire profesională şi fizică, tragerile cu armamentul din dotare, pe baza planificărilor aprobate de conducerea instituţiei, asigură desfăşurarea examenului anual la aceste categorii de pregătire;


o      elaborează instrucţiuni proprii de aplicare a normelor de protecţia muncii, în funcţie de particularităţile procesului de muncă;


o      se preocupă de realizarea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii şi pazei contra incendiilor pentru toate spaţiile instituţiei;


o      întocmeşte fişele de medicina muncii, precum şi fişele de risc pe fiecare compartiment, pe nivele de risc şi ţine legătura cu instituţiile specializate pe linie de medicina muncii, protecţie a muncii, precum şi cu Direcţia de Sănătate Publică Timiş;


o      stabileşte atribuţiile şi răspunderea ce revine salariaţilor în domeniul protecţiei muncii şi pazei contra incendiilor, corespunzător funcţiilor exercitate;


o      asigură instruirea, controlul, necesarul de echipamente în domeniul de protecţie a muncii şi pazei contra incendiilor;


o      lunar execută exerciţii şi antrenamente de cunoaştere şi aplicare a normelor PSI cu grupele constituite pe fiecare locaţie;


o      urmăreşte respectarea întocmai a regulilor de prevenire a accidentelor în poligoane, săli de pregătire sau loc de muncă;


o      urmăreşte încadrarea cu personal a grupelor de intervenţii în caz de incendiu şi informează operativ conducerea când sunt disfuncţionalităţi.


 


            Autoritate (competenţe):


-         reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;


-         se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;


-         propune documente tipizate şi prevederi de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei în general;


-         semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează exact domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.


  

Articolul original a fost publicat la:
Site: POLITIA LOCALA TIMISOARA
URL: http://www.polcomtim.ro/modules/articles/article.php?id=16