Meniu principal

Documente de interes public

Concurs

- Procedura organizare si desfasurare proba suplimentara (sportive)

- Conditii generale si specifice pt.ocupare post vacant de politist local

- HCL nr.58/22.10.2013 - privind conditiile specifice eliminatorii

- Procedura de organizare si desfasurare proba suplimentara (IT)
In perioada _02.12.2019 - 05.12.2019_, Directia Politiei Locale Timisoara organizeaza examenul de promovare in grad imediat superior celui detinut a functionarilor publici care indeplinesc conditiile prevazute de lege.

- Anunt

- Bibliografie

------------------------

- Download bibliografie

.................................

- Rezultat selectie dosare

- Rezultate proba scrisa

- Rezultate interviu

- Centralizator rezultate

Informare Publica

Managementul calitatii

------------------------

Ultimele raportari

Auto Abandonate

autoab

 

AUTO ABANDONATE

Achizitii publice

Strategia Nationala Anticoruptie

Raportari Buget

F.N.A.P.L.R

Federatia Nationala a Politistilor Locali din Romania


 

http://www.fnpl.ro/

 

Protectia Datelor

În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  A.N.S.P.D.C.P.

 

DETALII PRIVIND PROTECTIA DATELOR

E-Guvernare

eguv

punct de acces la serviciile si informatiile

institutiilor administratiei centrale si locale

Aplicarea sancţiunilor contravenţionale
  Postat la Sun 19 Aug 2007 (22296 citiri)
   Actele normative prin care se stabilesc contravenţii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenţii si sancţiunea ce urmează sa se aplice pentru fiecare dintre acestea; in cazul sancţiunii cu amenda se vor stabili limita minima si maxima a acesteia sau, dup caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili si tarife de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor.

             Persoana juridica răspunde contravenţional in cazurile si in condiţiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc si se sancţionează contravenţii.


            Dispoziţiile din actele normative prin care se stabilesc si se sancţionează contravenţiile intră in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicării, iar in cazul hotărârilor consiliilor locale sau judeţene, punerea in aplicare se face si cu respectarea condiţiilor prevăzute în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2002.


            In cazuri urgente se poate prevedea intrarea in vigoare intr-un termen mai scurt, dar nu mai puţin de 10 zile.


             Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene, prin care se stabilesc si se sancţionează contravenţii, pot fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare sau prin orice altă forma de publicitate in condiţiile Legii nr. 215/2001.


            Sancţiunile contravenţionale sunt principale si complementare.


            Sancţiunile contravenţionale principale sunt:


a)      avertismentul;


b)      amenda contravenţională;


c)       prestarea unei activităţi in folosul comunităţii;


             Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:


a)      confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;


b)      suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;


c)       închiderea unităţii;


d)      blocarea contului bancar;


e)      suspendarea activităţii agentului economic;


f)        retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv;


g)      desfiinţarea lucrărilor si aducerea terenului in starea iniţiala.


            Sancţiunea stabilita trebuie sa fie proporţionala cu gradul de pericol social al faptei săvârşite.


            Sancţiunile complementare se aplică in funcţie de natura si de gravitatea faptei.


             Pentru una si aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţionala principala si una sau mai multe sancţiuni complementare.


            Avertismentul este prima dintre sancţiunile contravenţionale, în scara măsurilor prevăzute de lege.


            Avertismentul constă într-o mustrare a făptuitorului pentru fapta săvârşită, prin explicarea pericolului pe care îl prezintă fapta, şi recomandarea, cu funcţie de prevenire, ca pe viitor să intre în legalitate şi să nu mai săvârşească asemenea fapte.


            Rezultă că sancţiunea avertismentului se aplică în anumite condiţii, şi anume:


a)      în cazurile în care fapta este de mică importanţă, şi


b)      când organul care aplică sancţiunea apreciază că făptuitorul nu va mai repeta fapta, chiar fără aplicarea amenzii.


             Amenda contravenţionala are caracter administrativ.


             Limita minima a amenzii contravenţionale este de 250.000 lei, iar limita maxima nu poate depăşi:


a)      1 miliard lei, in cazul contravenţiilor stabilite prin lege si ordonanţă;


b)      500 milioane lei, in cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului;


c)       50 milioane lei, in cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti;


d)      25 milioane lei, in cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucureşti.


            Sumele provenite din amenzile aplicate in conformitate cu legislaţia in vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice locale si amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.


            Pe lângă sancţiunea amenzii, Ordonanţa Guvernului 2/2001 mai prevede că, contravenientul poate fi obligat în cazul neplăţii contravalorii sancţiunii la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii care poate fi stabilită numai prin lege şi numai pe o durată ce nu poate depăşi 300 de ore. Sancţiunea prevăzută în acest fel se stabileşte alternativ cu amenda.


            Daca aceeaşi persoana a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.


            Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai grava sau, după caz, maximul general stabilit in prezenta ordonanţă pentru prestarea unei activităţi in folosul comunităţii.


            In cazul in care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.


             Daca printr-un act normativ fapta nu mai este considerata contravenţie, ea nu se mai sancţionează, chiar daca a fost săvârşita înainte de data intrării in vigoare a noului act normativ.


            Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie in termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei.


            In cazul contravenţiilor continue termenul prevăzut de lege curge de la data constatării faptei. Contravenţia este continua in situaţia in care încălcarea obligaţiei legale durează in timp.


            Când fapta a fost urmărita ca infracţiune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contravenţie, prescripţia aplicării sancţiunii nu curge pe tot timpul in care cauza s-a aflat in fata organelor de cercetare sau de urmărire penală ori in fata instanţei de judecată, daca sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut de lege. Prescripţia operează totuşi dacă sancţiunea nu a fost aplicată in termen de un an de la data săvârşirii, respectiv constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel.


            Prin legi speciale pot fi prevăzute si alte termene de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale.


            Executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare al contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicării sancţiunii.


            Sancţiunea contravenţională se deosebeşte de sancţiunea penală prin aceea că se aplică de un organ administrativ şi nu de o instanţă de judecată, nu atrage înregistrarea în anumite evidenţe a persoanelor sancţionate cum se întâmplă în cazul pedepselor aplicate pentru infracţiuni iar confiscarea unor lucruri este o măsură de siguranţă şi nu trebuie apreciată ca fiind o sancţiune contravenţională.


destinate, folosite sau rezultate din contravenţii. In toate situaţiile agentul constatator


             Persoana împuternicită să aplice sancţiunea dispune si confiscarea bunurilor


va descrie in procesul-verbal bunurile supuse confiscării si va lua în privinţa lor masurile de conservare sau de valorificare prevăzute de lege, făcând menţiunile corespunzătoare in procesul-verbal.


            Agentul constatator are obligaţia sa stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate si, daca acestea aparţin unei alte persoane decât contravenientul, in procesul-verbal se vor menţiona, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.


             Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, in copie, contravenientului si, dacă este cazul, părţii vătămate si proprietarului bunurilor confiscate.


            Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, in termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia.


            In situaţia in care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum si dacă a fost obligat la despăgubiri, odată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica si înştiinţarea de plată. In înştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare si, după caz, a despăgubirii, in termen de 15 zile de la comunicare, in caz contrar urmând să se procedeze la executarea silita.


            Dacă agentul constatator aplică si sancţiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta si înştiinţarea de plata se înmânează contravenientului, făcându-se menţiune in acest sens in procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.


             Dispoziţiile  se aplică si faţă de celelalte persoane cărora trebuie sa li se comunice copia de pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la încheierea acestuia.


             In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator in termen de cel mult o lună de la data încheierii.


            Comunicarea procesului-verbal si a înştiinţării de plată se face prin postă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează intr-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.


             Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute in actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. In actul normativ de stabilire a contravenţiilor aceasta posibilitate trebuie menţionată in mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legala sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.


            Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la Casa de Economii si Consemnaţiuni - C.E.C. S.A. sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la Casa de Economii si Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum si la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se preda de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă organului din care acesta face parte.


            Amenzile contravenţionale pot fi achitate si prin intermediul instrumentelor de plată electronică in cadrul Ghişeului virtual de plăti. conform O.G. nr.8/19. 01. 2006. In acest caz:


a)      achitarea unei amenzi contravenţionale se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de Ghişeul virtual de plăti, aceasta specificând data si ora efectuării plătii;


b)      se elimina obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisa de Ghişeul virtual de plăti către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.


            Dispoziţiile se aplică si dacă contravenientul achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fiecare dintre contravenţiile constatate, fără ca prin totalizare să se depăşească maximul prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă.


             Dacă persoana împuternicita să aplice sancţiunea apreciază ca fapta a fost săvârşita in astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune, sesizează organul de urmărire penala competent.


            In cazul in care fapta a fost urmărită ca infracţiune si ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanţă că ea ar putea constitui contravenţie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreuna cu o copie de pe rezoluţia, ordonanţa sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului in drept să constate contravenţia, pentru a lua măsurile ce se impun conform legii.


             Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancţiunii in cazul prevăzut, curge de la data sesizării organului in drept să aplice sancţiunea.

Index :: Printeaza

**************

 

------

 

Cum ne contactati...

date contact

Str. Avram Imbroane nr. 54,

300129Timişoara;  

 Tel./Fax: +40-256-246112

E-mail: contact@politialoctm.ro

 


Vizualizare hartă mărită

 

 Telefoane contact:

0256-246.112

0256-968

 

Incasare amenzi

Amenzile contraventionale datorate la bugetele locale se platesc in contul unic "Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire"
Pentru municipiul Timisoara a fost deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Timisoara contul unic:

RO50TREZ62121A470400XXXX;
Beneficiar- Municipiul Timisoara;
CUI - 14756536.

Cautare

Cu ei ne mandrim

New Page 1

CAMPIONII NOSTRI

--------------------------

Turneul International de Tragere ”Top Gun”

 organizat de IPA Secția Română Regiunea 1 Timiș.

TOP GUN - Ed.VIII - 10.06.2017

TOP GUN - Ed. VII - 28.05.2016

TOP GUN - Ed.VI - 06.06.2015

TOP GUN - Ed.V - 07.06.2014

TOP GUN - Ed.IV - 04.06.2013

TOP GUN - Ed.III - 02.06.2012

TOP GUN - Ed.II - 04.06.2011

TOP GUN - Ed.I - 26.06.2010

 

Competițiile sportive naționale ale polițiștilor locali 

organizate de F.N.P.L. din România

Turneu 2017

Turneu 2016

Turneu 2015

Turneu 2014

Turneu 2013

Turneu 2012

-------------------------------

 

Vasile Paraschiv

detinatorul centurii 3 DAN

Karate/Shotokan

 

politist local

PASCULESCU CLAUDIU

Campion National - lupte libere

 

Poliţist local Nicoară Florin,

locul I la proba de Tir Sportiv,

în cadrul Raliului Criminaliştilor

ediţia a XV-a 25.05-27.05.2012,

Timişoara – Băile Felix