Meniu principal

Documente de interes public

Concurs

Informare Publica

Managementul calitatii

------------------------

Ultimele raportari

Auto Abandonate

autoab

 

AUTO ABANDONATE

Achizitii publice

Strategia Nationala Anticoruptie

Raportari Buget

F.N.A.P.L.R

Federatia Nationala a Politistilor Locali din Romania


 

http://www.fnpl.ro/

 

Protectia Datelor

În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  A.N.S.P.D.C.P.

 

DETALII PRIVIND PROTECTIA DATELOR

E-Guvernare

eguv

punct de acces la serviciile si informatiile

institutiilor administratiei centrale si locale

Serviciul Contabilitate-Financiar
  Postat la Sun 19 Aug 2007 (2494 citiri)

  


SERVICIUL CONTABILITATE-FINANCIAR


 


          Serviciul Contabilitate-Financiar asigură respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea finanţelor publice şi are următoarele atribuţii:


 


o      întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri iniţiate de diverse compartimente din cadrul instituţiei, precum şi de serviciile din subordinea acesteia;


o      organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a gestionării valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;


o      elaborează proiectele de dispoziţii ale Directorului Executiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara referitoare la activitatea financiar-contabilă;


o      urmăreşte împreună cu Biroul Juridic şi Serviciul de specialitate din Primărie executarea creanţelor, asigură pentru legalitate procesele verbale de insolvabilitate a debitelor;


o      întocmeşte dările de seamă contabile;


o      gestionează şi actualizează periodic baza de date a patrimoniului;


o      elaborează mecanismul şi organizează activitatea de comunicare a datelor tehnice (termen de remediere, concesionare, durata de viaţă a mijloacelor fixe, provenienţa, regimul juridic, valoare, amplasamente, suprafeţe etc.) necesare compartimentelor de profil, încheierea contractelor şi urmărirea respectării contractelor;


o      monitorizează şi urmăreşte utilizarea eficientă a unităţilor de patrimoniu;


o      urmăreşte utilizarea şi conservarea unităţilor de patrimoniu conform destinaţiilor stabilite prin programele de utilizare şi conform scopului pentru care au fost construite/achiziţionate;


o      organizează activitatea de inventariere a patrimoniului Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, propune măsuri de casare, imputare, etc., şi prezintă Directorului Executiv raportul asupra acţiunii;


o      întocmeşte documentaţia necesară în cazul în care se angajează răspunderea civilă a funcţionarului public sau răspunderea materială a celorlalţi angajaţi;


o      întocmeşte ordinele de plată şi efectuează viramentele către beneficiari, furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, pe bază de documente justificative legale;


o      întocmeşte dări de seamă statistice;


o      efectuează prin casierie operaţii de încasări şi plăţi pe baza documentelor aprobate şi supune controlului financiar-preventiv;


o      aplică controlul financiar preventiv şi urmăreşte respectarea angajamentelor bugetare şi legale;


o      avizează contractele încheiate cu terţe persoane juridice;


o      asigură pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent informaţii cu privire la creditele bugetare disponibile;


o      angajamentele legale;


o      plăţile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat;


o      soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite până la finele anului;


o      datele necesare întocmirii situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului, situaţie care este parte componentă din structura „SITUAŢIEI FINANCIARE” trimestriale şi anuale ale instituţiei;


o      coordonează activitatea de elaborare şi stabilire a necesarului de credite bugetare pentru serviciile instituţiei;


o      elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiectele bugetului de venituri şi cheltuieli;


o      întocmeşte şi prezintă Consiliului Local contul anual de execuţie al bugetului Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara;


o      elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiecte de hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei.


 


 


Autoritate (competenţe):


-         reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;


-         se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;


-         propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general;


-  semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Index :: Printeaza

**************

 

------

 

Cum ne contactati...

date contact

Str. Avram Imbroane nr. 54,

300129Timişoara;  

 Tel./Fax: +40-256-246112

E-mail: contact@politialoctm.ro

 


Vizualizare hartă mărită

 

 Telefoane contact:

0256-246.112

0256-968

 

Incasare amenzi

Amenzile contraventionale datorate la bugetele locale se platesc in contul unic "Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire"
Pentru municipiul Timisoara a fost deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Timisoara contul unic:

RO50TREZ62121A470400XXXX;
Beneficiar- Municipiul Timisoara;
CUI - 14756536.

Cautare

Cu ei ne mandrim

New Page 1

CAMPIONII NOSTRI

--------------------------

Turneul International de Tragere ”Top Gun”

 organizat de IPA Secția Română Regiunea 1 Timiș.

TOP GUN - Ed.VIII - 10.06.2017

TOP GUN - Ed. VII - 28.05.2016

TOP GUN - Ed.VI - 06.06.2015

TOP GUN - Ed.V - 07.06.2014

TOP GUN - Ed.IV - 04.06.2013

TOP GUN - Ed.III - 02.06.2012

TOP GUN - Ed.II - 04.06.2011

TOP GUN - Ed.I - 26.06.2010

 

Competițiile sportive naționale ale polițiștilor locali 

organizate de F.N.P.L. din România

Turneu 2017

Turneu 2016

Turneu 2015

Turneu 2014

Turneu 2013

Turneu 2012

-------------------------------

 

Vasile Paraschiv

detinatorul centurii 3 DAN

Karate/Shotokan

 

politist local

PASCULESCU CLAUDIU

Campion National - lupte libere

 

Poliţist local Nicoară Florin,

locul I la proba de Tir Sportiv,

în cadrul Raliului Criminaliştilor

ediţia a XV-a 25.05-27.05.2012,

Timişoara – Băile Felix